• برای اجرا و مشاوره پروژه‎های رادیونرم‎افزاری با gnuradio.iran@gmail.com مکاتبه کنید.

کارگاههای آموزشی رادیو نرم‎افزاری